Co rozumiemy przez pojęcie integracja?

 

     Przemiany jakie zachodzą w dziedzinie edukacji wyznaczają nowe zadania dla szkoły. Odpowiadając na to wyzwanie przyjęto opcję, że edukacja powinna wspomagać i ukierunkowywać wielostronny rozwój dziecka. nazywamy to skrótowo "kształceniem dla rozwoju". Wyzwalamy wartości wewnętrzne jednostki, wzbogacamy osobowość poprzez uczenie sztuki dokonywania wyboru wartości, stymulujemy, ukierunkowujemy, wzmacniamy aktywność dziecka w różnych dziedzinach jego życia. Chodzi nam, więc o scalenie człowieka. Dokonamy tego poprzez integrację. 

"MAPA MÓZGU"- wyjaśnienie pojęcia integracja.

INTEGRACJA; zespolenie różnych elementów całości, scalenie, proces tworzenia się całości z części. (Słownik j. polskiego)

    Więckowski twierdzi, że w nauczaniu integracja polega na uświadomieniu związków między wszystkimi przedmiotami, co doprowadza uczniów do syntezy wiedzy z różnych dziedzin, ukazując im scalony obraz rzeczywistego świata.

DLACZEGO NAUCZANIE ZINTEGROWANE?

  1. Bo taka jest natura procesów rozwojowych.

  2. Bo taka jest natura działania dziecka.

  3. Bo taka jest natura porządku świata. 

Muszyński uważa, że integralne wychowanie i nauczanie to:

Więckowski ujmuje integrację jako całość:

    J. Galant uważa, że integracja międzyprzedmiotowa to łączenie treści różnych przedmiotów czynności z nimi związanych w celu przyswojenia, odkrywania, przeżywania i działania oraz w celu powiązania tych elementów w harmonijną całość.

Galant ujmuje integrację jako:

  1. Integracja to treściowa spójność zwana KORELACJĄ.

  2. Wiązanie treści wielu przedmiotów nazwane inaczej INTEGRACJĄ ROZSZERZONĄ.

  3. Czynności typowe dla jednego przedmiotu wprowadza się na innych przedmiotach - INTEGRACJA CZYNNOŚCIOWA.

  4. Stworzenie atmosfery emocjonalnej i działaniowej - INTEGRACJA OSOBOWOŚCIOWA.

  5. Integracja wychowania i nauczania.

  6. Proces dydaktyczno-wychowawczy stanowi coś pośredniego pomiędzy nauczaniem całościowym, a przedmiotowym.

  7. Wzbogacenie lekcji i jej uzupełnienie poprzez korelację treści z zakresu innego przedmiotu.

    Nauczyciel może wprowadzić wybraną przez siebie formę integracji biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

Ludmiła Prusko
Wszelkie prawa zastrzeżone.