Ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy i ruchowy rozwój dziecka - Daniela, ułatwiające mu mówienie, czytanie , pisanie, liczenie oraz wspomagające budowanie właściwych relacji z otoczeniem.

 

Opis sytuacji: D. jest dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju psychofizycznym, pracuje w bardzo wolnym tempie, językiem polskim posługuje się w mowie, zna litery, ale ma kłopoty z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu, zasób podstawowych pojęć matematycznych jest ubogi, a umiejętności w zakresie wykonywania prostych obliczeń matematycznych są u chłopca na etapie konkretów, nie potrafi właściwie ocenić postępowania własnego i kolegów . Dziecko ma kłopoty z określeniem zadań i realizacją zamierzeń. Potrzebuje intensywnego wsparcia nauczycieli. Był w oddziale zerowym odroczony od obowiązku szkolnego, powtarza w r. szkolnym 2004/2005 drugą klasę.

Celem zajęć stymulujących dziecko do prawidłowego rozwoju jest: 

Zakres ćwiczeń i działań reedukacyjnych, usprawniających funkcje poznawcze i wolicjonalne:

  1. Ćwiczenia wyobraźni wzrokowej
  2. Ćwiczenia fonologiczne, morfologiczne i pragmatyczne 
  3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
  4. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi i zmniejszające napięcia mięśniowe
  5. Ćwiczenia utrwalające podstawowe wiadomości z zakresu:
  6. Ćwiczenia rozwijające zdolności poznawcze, umiejętności działania samemu i w grupie:

Arkusz osiągnięć ucznia klasy II.

Imię dziecka: .........

Zadania wynikające z planu Sposób realizacji zadań przez ucznia Osiągnięcia
1. Ćwiczenia wyobraźni wzrokowej
dobieranie figur o takich samych cechach  
   
kalkowanie    
wyszukiwanie elementów brakujących, dorysowywanie brakującej prawej lub lewej strony obrazka     
wpisywanie właściwych wyrazów do zdań     
układanie opowiadania do sytuacji przeżywanej lub oglądanej na obrazku     
Ćwiczenia fonologiczne, morfologiczne i pragmatyczne 
fonologiczne – opanowanie wymowy poszczególnych głosek 
   
kontrolowanie swojej mowy     
automatyzacja procesów kodowania i dekodowania informacji językowej     
morfologiczne – prawidłowe odmienianie wyrazów i zdań     
wyszukiwanie wyrazów, które się rymują, zaczynają się na taką samą literę     
wyszukiwanie rymujących się wyrazów w wierszach dla dzieci     
poprawne budowanie wyrazów i zdań     
pragmatyczne – właściwe posługiwanie się językiem w celu poprawnej komunikacji     
ćwiczenie grafomotoryczne i graficznej strony pisma     
określanie czasu, miejsca i dalszych konsekwencji czynów przedstawianych na ilustracjach lub dramach.     
Ćwiczenia słuchu fonematycznego
opanowanie wzorca słuchowego i graficznego danej litery, praca nad płynnością pisania i prawidłowego łączenia liter 
   
segregowanie wyrazów z daną głoską i literą     
pisanie z pamięci i ze słuchu.     
Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi i zmniejszające napięcia mięśniowe
toczenie kulek z papieru podmuchem wydychanego powietrza 
   
malowanie i rysowanie według instrukcji     
układanie, odwzorowywanie, kopiowanie, malowanie palcami, formowanie z drutu, plasteliny i gipsu, stemplowanie, przyciskanie i wyciskanie     
słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, zabawy rytmiczne, improwizacje ruchowe     
utrwaleni kierunków, rysowanie pod dyktando zgodnie z podanym kierunkiem     
słuchanie opowiadań, reagowanie na różne sygnały – dźwiękowe, dotykowe, słuchowe, wzrokowe.     
Ćwiczenia utrwalające podstawowe wiadomości z zakresu:
dodawania i odejmowania do 20 
   
mnożenia i dzielenia do 20     
rozwiązywania prostych zadań tekstowych mierzenia, ważenia, płacenia     
czytania ze zrozumieniem poleceń matematmatematycznych, pisania liczebników     
pisania cyfr w zakresie 10     
nazywania podstawowych figur geometrycznych     
przeliczania liczebności zbioru     
nazywania cech różnicujących ludzi.zapoznanie dziecka z życiem klasy, szkoły oraz swojej miejscowości,dokonywanie obserwacji, klasyfikowanie, porządkowanie zjawisk, rzeczy według określonego kodu,uczenie właściwych zachowań na lekcji, na wycieczce, w czasie pracy, korzystania z ubikacji, zabaw własnych, wdrażanie do rozumienia sytuacji społecznych i podejmowania właściwych decyzji.